1. INLEIDING

Advocatenkantoor Ahmadi respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor Ahmadi verwerkt.

2. PERSOONSGEGEVENS

Advocatenkantoor Ahmadi verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Advocatenkantoor Ahmadi veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Advocatenkantoor Ahmadi.

Advocatenkantoor Ahmadi verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • standaardgegevens zoals voor- en achternaam, BSN, geboortedatum etc.
 • contactgegevens
 • medische informatie;
 • strafrechtelijke informatie;
 • financiële gegevens;
 • gegevens die in het kader van een mogelijke sollicitatie worden verstrekt;
 • alle overige persoonsgegevens die aan Advocatenkantoor Ahmadi worden verstrekt of die Advocatenkantoor Ahmadi kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals verder in dit privacy statement worden vermeld.

3. DOEL

Advocatenkantoor Ahmadi verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
  Innen van declaraties;
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • Marketing – en communicatie activiteiten;
 • Werving en selectie;

4. GRONDSLAG VERWERKING

Advocatenkantoor Ahmadi verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • uw toestemming
 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • gerechtvaardigd belang

5. DELEN MET DERDEN

Advocatenkantoor Ahmadi deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Ahmadi, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Advocatenkantoor Ahmadi persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Ahmadi uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Advocatenkantoor Ahmadi ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

6. BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Advocatenkantoor Ahmadi hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Advocatenkantoor Ahmadi gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Advocatenkantoor Ahmadi in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

7. BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Advocatenkantoor Ahmadi bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

8. PRIVACY RECHTEN VAN BETROKKENEN

Op grond van de AVG hebben betrokkenen de volgende rechten:

 • recht op informatie (ontvangst privacyverklaring);
 • recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke);
 • recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens);
 • recht van verzet;
 • recht op dataportabiliteit;
 • recht op vergetelheid;
 • recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
 • recht om eerder gegeven toestemming in te trekken

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens:

Advocatenkantoor Ahmadi
Boompjes 40
3011 XB Rotterdam

Emailadres: info@advocatenkantoorahmadi.nl

Let wel: Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocatenkantoor Ahmadi aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Advocatenkantoor Ahmadi neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

9. GEBRUIK SOCIAL MEDIA

Op de website(s) van Advocatenkantoor Ahmadi zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Advocatenkantoor Ahmadi houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

10. STATISTIEKEN EN COOKIES

Advocatenkantoor Ahmadi houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Advocatenkantoor Ahmadi verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Advocatenkantoor Ahmadi te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Advocatenkantoor Ahmadi op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Advocatenkantoor Ahmadi maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Advocatenkantoor Ahmadi geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Advocatenkantoor Ahmadi heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt www.consuwijzer.nl/telecompost/internet/privacy/uitleg-cookies leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

11. AANPASSING PRIVACY STATMENT

Advocatenkantoor Ahmadi heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Advocatenkantoor Ahmadi gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.advocatenkantoorahmadi.nl.

12. VRAGEN & CONTACT

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor Ahmadi via telefoonnummer 06-43211138 of onze website www.advocatenkantoorahmadi.nl.

Dit privacy statement is op 30 september 2021 vastgesteld.