Algemene Voorwarden En Waarneming

Artikel 1: Advocatenkantoor Ahmadi

1.1. Advocatenkantoor Ahmadi is een eenmanszaak opgericht naar Nederlands recht. Advocatenkantoor Ahmadi stelt zich ten doel om de praktijk van advocaat uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin. Advocatenkantoor Ahmadi is gevestigd aan de Boompjes 40 te [3011 XB] Rotterdam en is bereikbaar op telefoonnummer 06-43211138 of emailadres info@advocatenkantoorahmadi.nl. Advocatenkantoor Ahmadi is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84058811.

1.2. De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan met Advocatenkantoor Ahmadi.

1.3. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten van opdrachtgevers van Advocatenkantoor Ahmadi. In geval van aanvullende vervolgopdrachten dan wel in geval van nieuwe opdrachten tussen Advocatenkantoor Ahmadi en een opdrachtgever dan wel een aan de opdrachtgever gelieerde (rechts)persoon, worden de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever één maal ter hand gesteld. In die situatie geldt voor alle opdrachten dat aan de opdrachtgever een redelijke mogelijkheid is geboden om van de algemene voorwaarden kennis nemen.

1.4. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Advocatenkantoor Ahmadi, maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor Advocatenkantoor Ahmadi werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Advocatenkantoor Ahmadi van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk voor alle personen voor wier handelen of nalaten Advocatenkantoor Ahmadi aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 2. De overeenkomst

2.1. Een opdracht komt tot stand met Advocatenkantoor Ahmadi als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

2.2. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.

2.3. Het staat Advocatenkantoor Ahmadi vrij verleende opdrachten onder de verantwoordelijkheid van het kantoor door de door het kantoor aan te wijzen eventuele personeelsleden te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

2.4. De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Ahmadi en de hulppersonen van het kantoor tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Advocatenkantoor Ahmadi ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Advocatenkantoor Ahmadi.

2.5. Mocht tijdens de opdracht tegenstrijdige belangen ontstaan of dreigen te ontstaan, dan kan Advocatenkantoor Ahmadi om die reden de opdracht beëindigen. De opdrachtgever stemt ermee in dat Advocatenkantoor Ahmadi in een dergelijk geval bevoegd is om voor een of meer andere daarbij betrokken cliënten te blijven optreden voor zover de beroepsregels in de advocatuur dat toestaan. Advocatenkantoor Ahmadi zal jegens de opdrachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor eventuele kosten of schade die ontstaan door de beëindiging van de opdracht op deze gronden.

2.6. De opdrachtgever kan de opdracht te allen tijde beëindigen door middel van een aan Advocatenkantoor Ahmadi gerichte schriftelijke opzegging. Advocatenkantoor Ahmadi kan te allen tijde besluiten om de opdracht te beëindigen en om niet langer voor de opdrachtgever op te treden voor zover de beroepsregels daaraan niet in de weg staan, en met inachtneming van een redelijke beëindigingtermijn.

2.7. Ongeacht of de beëindiging door de opdrachtgever of door Advocatenkantoor Ahmadi plaatsvindt, is Advocatenkantoor Ahmadi gerechtigd om de afgifte van de documenten van opdrachtgever die Advocatenkantoor Ahmadi in verband met de opdracht onder zich heeft op te schorten totdat alle aan Advocatenkantoor Ahmadi verschuldigde honoraria en verschotten verband houdende met de opdracht zijn voldaan.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

3.1. Advocatenkantoor Ahmadi is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Advocatenkantoor Ahmadi.

3.2. Indien de uitvoering van een opdracht door Advocatenkantoor Ahmadi leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke door Advocatenkantoor Ahmadi afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

3.3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 3.1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat aan honorarium maximaal in rekening is gebracht.

3.4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

3.5. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van een jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever met de schade en met Advocatenkantoor Ahmadi als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

Artikel 4. Inschakeling van derden

4.1. De keuze van de door Advocatenkantoor Ahmadi in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Advocatenkantoor Ahmadi is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Advocatenkantoor Ahmadi.

4.2. Advocatenkantoor Ahmadi is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. Advocatenkantoor Ahmadi is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperking van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Advocatenkantoor Ahmadi sluit iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van of op enige wijze in verband staat met de insolventie of het anderszins niet nakomen van verplichtingen van of door enige bank, financiële instelling of andere derde.

Artikel 5. Honorarium en verschotten

5.1 Advocatenkantoor Ahmadi zal het honorarium voorafgaand aan de werkzaamheden middels een voorschotnota in rekening brengen. Er zal voorafgaand een schatting worden gemaakt van de te verrichten aantal uren werkzaamheden, vermenigvuldigd met de jaarlijks door Advocatenkantoor Ahmadi vast te stellen uurtarief van de desbetreffende advocaat. Dit honorarium wordt middels een of meerdere voorschotnota’s in rekening gebracht waarbij aan het einde van de zaak middels een einddeclaratie een verrekening plaatsvindt waarbij de eventueel te veel in rekening gebrachte uren aan opdrachtgever worden geretourneerd.

5.2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en de voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

5.3. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door Advocatenkantoor Ahmadi periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.

5.4. Behoudens andersluidende afspraken zal Advocatenkantoor Ahmadi honorarium in rekening brengen voor alle tijd die aan de opdracht is besteed zoals (maar niet beperkt tot) de tijd besteed aan de intake, vergaderingen, reizen, opstelling en herziening van correspondentie met de opdrachtgever en derden, processtukken, overeenkomsten en overige documenten van welke omvang dan ook, juridisch onderzoek, intern overleg, toezicht op en leiding van de medewerkers die worden ingezet voor de uitvoering van de opdracht en uitgaande en inkomende telefoongesprekken en e-mails.

5.5. Door Advocatenkantoor Ahmadi ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals redelijke porto, telefoon-faxen kopieerkosten e.d.) zal een percentage van 5% van het honorarium in rekening worden gebracht. Deze kosten zullen afzonderlijk bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5.6. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Advocatenkantoor Ahmadi ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten en kosten van uittreksels).

5.7. Advocatenkantoor Ahmadi is gerechtigd de werkzaamheden te staken danwel niet aan te vangen zolang de middels een voorschotnota in rekening gebrachte uren nog niet zijn betaald. De betalingstermijn van de nota’s is 14 dagen.

5.8. Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die een opdrachtgever, betaler of Advocatenkantoor Ahmadi op basis van toepasselijke regelgeving verplicht is te betalen of Advocatenkantoor Ahmadi verplicht is in rekening te brengen.

5.9. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties, met een minimum van het te incasseren bedrag, komen voor rekening van de opdrachtgever.

5.10. Door Advocatenkantoor Ahmadi wordt de opdrachtgever gewezen op het eventuele recht op gefinancierde rechtsbijstand. Het staat Advocatenkantoor Ahmadi vrij om de opdrachtgever niet op gefinancierde maar op betalende basis bij te staan. Hetgeen dienaangaande tussen opdrachtgever en Advocatenkantoor Ahmadi is overeengekomen wordt in de opdrachtbevestiging van Advocatenkantoor Ahmadi expliciet en voorafgaand aan de werkzaamheden vastgelegd en per omgaande aan opdrachtgever toegezonden bij voorkeur per e-mail of anders per post. Advocatenkantoor Ahmadi kan door de opdrachtgever, nadat deze is gewezen op het recht op gefinancierde bijstand en de opdrachtgever hier uitdrukkelijk afstand van heeft gedaan, niet aansprakelijk worden gehouden voor het geval hij/zij bij een andere kantoor wel in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

5.11. Bij gefinancierde rechtsbijstand dient de opdrachtgever de eventuele door de Raad van Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage(n) te betalen alvorens Advocatenkantoor Ahmadi met de werkzaamheden een aanvang maakt. Indien de werkzaamheden door Advocatenkantoor Ahmadi reeds zijn aangevangen kunnen deze worden gestaakt indien betaling van de eigen bijdrage uitblijft.

Artikel. 6 Archivering

6.1. Het in verband met een opdracht gevormde dossier door advocaten van Advocatenkantoor Ahmadi zal gedurende 5 jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

Artikel 7. Privacyverklaring

7.1. Op de website van Advocatenkantoor Ahmadi kunt u de privacy policy van Advocatenkantoor Ahmadi raadplegen.

Artikel 8. Klachtenregeling

8.1. Indien een opdrachtgever of koper een klacht heeft over een van de bij Advocatenkantoor Ahmadi aangesloten advocaten/advocaat danwel personeelsleden, dan zal de opdrachtgever/koper deze klacht binnen 6 maanden onder de aandacht brengen van Advocatenkantoor Ahmadi middels de op de website van Advocatenkantoor Ahmadi te raadplegen klachtenregeling.

Artikel 9. Waarnemingsregeling

9.1. Mr. M. Ahmadi laat haar dossiers bij afwezigheid en/of verhindering waarnemen door mr. A. Sangar en mr. S.A. Chedie, advocaten te Rotterdam. Hun contactgegevens zijn als volgt:

Mr. A. Sangar

Advocatenpraktijk Sangar
Personen- en familierecht
Oudedijk 21
3062 AB Rotterdam
E:  info@advocaat-sangar.nl
T:  0107370292
M: 06 14067081

Mr. S. A. Chedie

Chedie Advocatuur
Civiel recht
Boompjes 40
3011 XB Rotterdam
Tel: 06-28257438
E: info@chedie-advocatuur.nl

Artikel 10. Toepasselijk recht

10.1. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door Advocatenkantoor Ahmadi aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten. In geval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend.

10.2. Advocatenkantoor Ahmadi is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever/koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Ahmadi is exclusief onderworpen aan Nederlands recht, met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de rechtbank in het arrondissement waar Advocatenkantoor Ahmadi is gevestigd. Niettemin heeft Advocatenkantoor Ahmadi het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.