Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Algemene Voorwaarden

Tarieven en Betaling
2.1 Tarieven worden schriftelijk overeengekomen en zijn afhankelijk van de aard en complexiteit van de zaak.
2.2 Betalingstermijnen worden vastgesteld in overleg met de cliënt.

Vertrouwelijkheid
3.1 Alle informatie die wordt verstrekt aan Advocatenkantoor Ahmadi wordt vertrouwelijk behandeld.
3.2 Advocatenkantoor Ahmadi behoudt het recht informatie te delen binnen het kantoor voor interne doeleinden.

Aansprakelijkheid
4.1 Advocatenkantoor Ahmadi is aansprakelijk voor bewezen directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming.
4.2 De totale aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

Geschillenbeslechting
5.1 Geschillen worden in eerste instantie in onderling overleg opgelost.
5.2 Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Intellectuele Eigendom
6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op door Advocatenkantoor Ahmadi verstrekte stukken blijven eigendom van het kantoor.

Toepasselijk Recht
7.1 Op alle diensten van Advocatenkantoor Ahmadi is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen in de Voorwaarden
8.1 Advocatenkantoor Ahmadi behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen.
8.2 Gewijzigde voorwaarden worden op de website gepubliceerd.

Overige Bepalingen
9.1 Deze algemene voorwaarden treden in werking en blijven van kracht tot ingetrokken of gewijzigd door Advocatenkantoor Ahmadi.